Buduj.pl

Sklep Online .

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Centro-bud Stefan Bedkowski z siedzibą w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. Białostocka 54.
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wykonania umowy lub zamówienia lub podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy lub zamówienia (art. 6 ust. 1 pkt b).
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy firmy Centro-bud Stefan Bedkowski.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora danych dostawcom usług, którym administrator zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT do obsługi klienta. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniem.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa (m.in. ZUS, Urząd Skarbowy). Bez odrębnej zgody Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
 • Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji danej umowy/zamówienia oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 6 lat od dnia dokonania transakcji.
 • Dodatkowo, dane mogą być przez przechowywane przez Centro-bud Stefan Bedkowski dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.
 • Jednocześnie, w celu rozliczalności Centro-bud Stefan Bedkowski będzie przechowywać dane przez okres, w którym firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] spod adresu, którego zgoda dotyczy.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w momencie gdy uzna Pana/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy lub zamówienia. W przypadku niepodania danych osobowych lub firmowych będzie skutkowało brakiem ich realizacji.
 • Pana/Pani dane będą przetwarzane elektronicznie oraz papierowo. Zasady opisane w niniejszym piśmie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r., tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

Informacje zawarte w niniejszym piśmie dotyczą przetwarzania przez firmę Centro-bud Stefan Bedkowski z siedzibą w Hajnówce danych osobowych klientów w związku z zawieranymi umowami lub zamówieniami. Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

Przy formułowaniu powyższych informacji kierowaliśmy się tym, aby były one w jak największym stopniu precyzyjne i zarazem, proste, jasne oraz zrozumiałe. Jednocześnie informuję, że zdajemy sobie sprawę, że niniejszy materiał jest dość obszerny, dlatego w razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości (w szczególności związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych w konkretnych celach i sytuacji) prosimy o kontakt mailowy z [email protected] .

0